egulamin imprezy

TURNIEJ RYCERSKI NA DWORZE KONRADA MAZOWIECKIEGO

1-2 V 2009


O TURNIEJU | PLAN RAMOWY | ATRAKCJE | HUFCE | BILETY | DO POBRANIA | REGULAMIN | PARTNERZY |Regulamin imprezy rekreacyjnej "I Turniej Rycerski na Dworze Konrada Mazowieckiego"I. Informacja ogólna

1. Organizatorem imprezy rekreacyjnej o nazwie ?I Turniej Rycerski na Dworze Konrada Mazowieckiego? (zwanej dalej "Imprezą") na terenie Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, jest Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii z siedzibą ul. Ks. Sajny 14, 05-530 Góra Kalwaria.
2. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg Imprezy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22.08.1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 106, poz.680 ze zm.), a także za bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników Imprezy jest bezwzględne respektowanie przez wszystkich uczestników Imprezy postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
4. Sprzęt obsługujący Imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Impreza jest biletowana, ogólnodostępna pod warunkiem przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad postępowania i porządku w miejscu publicznym. Osoby poniżej 16 roku życia będą wpuszczane na teren Imprezy tylko z pełnoletnim opiekunem.
6. Na teren imprezy wejść można po okazaniu zakupionego wcześniej biletu lub identyfikatora na okaziciela, wydanego przez organizatora, który zawiera następujące informacje: nazwa wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, kategoria uczestnika (VIP, ORGANIZATOR, MEDIA lub WOLONTARIUSZ) oraz pieczęć i podpis wystawcy.
7. Bilety są jednorazowe w cenie 8 zł normalny, 4 zł ulgowy,

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy:

1. Impreza odbywa się w terminie 01 - 02 maja 2009 roku. W uzasadnionych wypadkach organizator może zmienić termin Imprezy, bądź może ona zostać odwołana bez podania przyczyny.


2. Teren, na którym odbywa się Impreza, określa Plan Sytuacyjny, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W uzasadnionych wypadkach organizator może wyłączyć niektóre fragmenty terenu przeznaczonego pod organizację Imprezy, bez podania przyczyny, jednak po uprzednim ogłoszeniu.

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służby porządkowej, organizatora Imprezy oraz osób odpowiedzialnych za przebieg Imprezy. Szczegółowe warunki i sposób działania służby porządkowej zabezpieczającej Imprezę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.1998 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.11.1998 roku w sprawie szczegółowego trybu działania pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów, a także Instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu Imprezy.

4. Uprawnienia służby porządkowej - ochrony (pracownicy firmy Zawisza ? umundurowani, posiadający identyfikatory):

- legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądanie zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, stwierdzanie uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwanie ich do opuszczenia imprezy,

- wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwanie ich do opuszczenia imprezy,

- stosowania środków zgodnych z art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

- ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia


5. Na Imprezę obowiązuje zakaz wnoszenia:
a) broni,
b) alkoholu,
c) niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
d) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
e) środków odurzających i substancji psychotropowych,
f) środków trujących i promieniotwórczych,
g) płynów łatwopalnych,
h) napojów w opakowaniach szklanych.


6. Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a) poruszania się na terenie Imprezy samochodami, z wyjątkiem dróg dojazdowych do parkingu,
b) parkowania samochodów poza miejscami na parkingach,
c) wprowadzania psów na teren Imprezy,
d) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, trawników i wszelkich obiektów małej i dużej architektury,
e) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia,
f) wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy,
g) rzucania wszelkimi przedmiotami,
h) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z organizatorem,
i) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora,
j) zaśmiecania terenu.

k) chodzenia po murach i innych elementach architektonicznych zamku nie dostępnych dla zwiedzających.

7. Służba porządkowa obowiązana jest nie wpuszczać na imprezę osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe, osób zobowiązanych do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, a także osób odmawiających poddania się czynnościom określonym w punkcie 6 powyżej. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod działaniem innych środków psychotropowych, bądź też osoby odmawiające poddania się czynnościom określonym w punkcie 6 powyżej, albo zakłócające prawidłowy przebieg Imprezy zostaną usunięte przez służby porządkowe.

8. W wypadku zdarzeń nadzwyczajnych wszyscy uczestnicy Imprezy są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych systemem nagłośnienia przez organizatora Imprezy oraz pracowników służb porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą w szczególności: (1) konieczności opuszczania terenu Imprezy w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się, przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Imprezy, (2) zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy.

9. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zm.). W szczególności spożywanie alkoholu jest dopuszczalne tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

10. Organizator uprawniony jest i zobowiązany do wykonywania postanowień ustawy z dnia 16.11.2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. z 2000 roku Nr 116, poz. 1216 ze zm.), a w szczególności do ujawniania i rejestrowania transakcji podejrzanych (gdy okoliczności transakcji wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł) oraz identyfikowania osób zlecających transakcję.

11. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

12. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.


III. Postanowienia końcowe:

1. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


2. Osoby zakłócające porządek publiczny, bądź nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu imprezy przez służbę porządkową, a w szczególnie niebezpiecznych będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Miejskiej.


3. W przypadku, gdy działania służby porządkowej okażą się nie wystarczające, organizator wystąpi o pomoc do Policji.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, w następujących miejscach: w punktach informacyjnych w dniu imprezy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia MSW z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


6. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.